Tisková prohlášení

Vaši lékárníci CZ

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 E-recepty se potýkají s prvním vážným problémem 


V Praze 9. března 2018 

Dnes dopoledne v celé České republice vypadlo počítačové spojení s centrálním úložištěm. Jedinou cestou, jak vydat pacientovi lék, byl papírový recept. Výpadek systému postihl celou Českou republiku. Pokud pacient přinesl do lékárny pouze elektronický recept, lékárník mu ho nemohl načíst a vydat. Lékárníci se tak snažili tuto situaci řešit individuálně a pomoci pacientovi třeba i zavoláním ošetřujícímu lékaři.

"Bylo to pro nás časově náročné. Například přišla paní s E-receptem v mobilu, po načtení a vypsání dvanácti místného kódu nedošlo k načtení léku. Já jako lékárník tedy nevidím, jaké léky by měla pacientka dostat. A zároveň nemám, kde dohledat jaký lékař E-recept vypsal. Paní měla na Ereceptu předepsaná antibiotika. Naštěstí měla kontakt na lékaře uložený v telefonu a lék jsem tedy vydala po telefonické dohodě," uvedla Kristýna Pilátová, lékárnice z Votic.

Lékárníci apelují na ministerstvo zdravotnictví, aby připravilo systémové opatření, které příště zabrání takovému selhání a mohli vydávat řádně léky pacientovi. 

Kontakt:

Mgr. Aleš Nedopil - mob.: 608453393, nedopil@msml.cz          

Mgr. David Gregor -mob.: 776313140, gregor@msml.cz

https://www.vasilekarnici.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Lékárníci požadují okamžité transparentní dodržování zákona a pravidel pro rovnoměrné dodávky léků a odklon od dosavadního modelu monopolního distribučního kanálu pro všechny lékárny bez rozdílu. 

V Praze 1. března 2018

SUKL musí dbát na dodržování platného zákona jinak hrozí žaloby. Navíc bez smysluplné regulace trhu mohou čeští pacienti očekávat v blízké budoucnosti obdobné problémy jako nyní mají obyvatelé v Norsku, kteří jezdí pro léky do sousedního Švédska, kde jsou až trojnásobně levnější. 

Řešení těchto zásadních problémů a  kompletní reforma lékárenství byla témata, která zazněla na dnešní schůzce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Zástupci lékárníků ze spolku Vaši lékárníci CZ z.s. předali ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi podklady, které upozorňují na krizový stav v českém lékárenství. Dokument zároveň obsahuje odborná doporučení, jak okamžitě zlepšit krizovou situaci se zásobováním léčiv a nejdůležitější problematiku pro zpracování dlouhodobé koncepce, která pomůže ke ztransparentnění lékárenství u nás. Ministerstvo zdravotnictví, které má ve své gesci segment lékárenství, přijalo konkrétní předložené příklady s pečlivou pozorností. 

“Změny slibovali političtí reprezentanti již od roku 2012, kdy se začaly masivně projevovat problémy v zásobování léčivy po zahájených cenových revizích. Nebyla však prosazena žádná výraznější věc, navíc byli politicky velmi často zneužíváni pacienti, kteří byli nesmyslně a nepravdivě strašeni zdražováním, místo toho, aby se nastavila smysluplná koncepce ochrany vnitřního trhu s léčivy a handicapovaných pacientů. Dnes jsme svědky likvidace lékáren na venkově a naopak ve městech vznikají lékárny několik metrů od sebe. Jsem rád, že dnešní věcné jednání s panem ministrem Vojtěchem přineslo v této věci posun a naše odborné materiály, které jsou v kompetenci ministra budou v krátké době zapracovány. Tento materiál nezpracovávaly žádné zájmové finanční skupiny, ani lobbisté, ale samotní lékárníci z praxe, kteří své profesi rozumějí a jako odborníci jsou, díky svému náročnému univerzitnímu vzdělání, pověřeni státem zacházet s léčivy”, řekl po jednání Aleš Nedopil, předseda spolku lékárníků. 

V současnosti je zásadně omezen svobodný výkon povolání lékárníka – přesněji etický princip toho, že lékárník má rozhodovat nezávisle na ceně léčiva jeho cenové bonifikaci a dostupnosti, s cílem nejrychlejšího uzdravení nemocného a největším efektem léčby. Bohužel dnes jsou sami lékárníci často motivováni (někdy až donucování) některými svými zaměstnavateli přesně opačně, tj. k prodeji či výdeji léčiv s vysokou přidanou hodnotou pro vlastníka lékárny bez ohledu na terapeutický efekt pro pacienta. Lékárník je tak stavěn do pozice prodavače a nikoliv profesionálního odborníka s univerzitním vzděláním na léčiva a jejich účinky. Jedině nastavení transparentního systému po vzoru například Rakouska nebo Švýcarska udrží v České republice širokou sít lékáren a forem vlastnictví a zamezí se tak monopolnímu trhu, který například v Norsku přinesl pacientovi ve finále několikanásobné zdražení a neúměrný nárůst cen léčiv. 

“Provozuji rodinnou lékárnu v Děčíně. Pro nás je zcela zásadní, aby bylo nastaveno transparentní a rovnocenné  financování lékárenství u nás. Dle obecných pravidel musí lékárník, jako zdravotník,  vykonávat profesi postupem lege artis  - tuto potřebu definují v principu dvě etická ustanovení: Hippokratova přísaha (Ženevská deklarace 1948)"...zdravotní stav mého pacienta bude mou první starostí" a bod 50 EU Směrnice 2001/83 "Osoby způsobilé zacházet s léčivými přípravky musí být schopné vykonávat tuto funkci objektivně, aniž by byly ovlivňovány přímými nebo nepřímými finančními pobídkami. Prakticky to znamená, že volba léčby musí být učiněna primárně na základě medicínské potřeby pacienta, ekonomické ohledy nad tím nesmí převážit! Dnes se legislativně dostali lékárníci do právně nerovného postavení v soutěži s velkými hráči na trhu, zejména z důvodů finančních bonusů vyváděných mimo systém financování veřejného zdravotnictví v ČR”, uvedl lékárník David Gregor.

Ministerstvo může pomoci stavu okamžitě tím, že doplní urychleně chybějící prováděcí vyhlášky k této poslední novele Zákona o léčivu:

- Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv   

- Vyhláška o registraci léčivých přípravků

    - Vyhláška o správné lékárenské praxi a bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách a zdrav.zařízeních
    - Vyhláška o preskripci

Uvedené normy již byly ve vnějším připomínkovém řízení v r. 2017. Bohužel za ministra Ing. Ludvíka se schvalovací proces zastavil. Ministr Adam Vojtěch na dnešní schůzce deklaroval, že ministerstvo bude celou záležitost řešit a podněty zapracuje.

Zájmový spolek Vaši lékárníci CZ z.s. vznikl v roce 2016 a má podporu Sjezdu delegátů České lékárnické komory, jako nejvyššího orgánu komory. Jeho hlavní náplní je intenzivně prosazovat reformní principy, boření mýtu a vzdělávací osvětovou činnost českého lékárenství vůči státní správě,   samosprávě a veřejnosti, jak na národní tak i na regionálních úrovních. Dále pak popularizovat odbornou činnost lékárníků na veřejnosti/public relations a publikační činnost. Spolek svoji činnost koordinuje s významnými lékárnickými institucemi jako jsou spolky a organizace GML, Mladí lékárníci, GLČMS, USF, SČSF, Česká lékárnická komora atd. 

Kontakt:

Mgr. Aleš Nedopil                  Mgr. David Gregor                  https://www.vasilekarnici.cz

mob.: 608453393                   mob.: 776313140

nedopil@msml.cz                   gregor@msml.cz    


Text "Brněnské výzvy" přijaté na I. Celonárodním sněmu lékárníků v Brně 2. února 2018:

Brněnská výzva lékárníků premiérovi a ministrovi zdravotnictví

V Brně, 2. února 2018

Na 1. Celonárodním sněmu nezávislých organizací lékárníků byla sepsána výzva určená premiérovi a ministrovi zdravotnictví, aby byla neprodleně řešena situace v lékárenství. Dokument obsahuje 5 základních tezí:

 1. Důsledné dodržování platného zákona o léčivech zaručující dodávky léků pro všechny pacienty

Stanovení pevných doplatků na léky, zamezení netransparentnímu systému zpětného financování ve formě bonusů a doplatkové turistiky pacientů

 1. Smysluplná regulace lékáren dle vzoru západní Evropy (např. Rakousko), na základě demografických a geografických kritérií a zabránění nekalých konkurenčních praktik v neprospěch nezávislých lékáren.
 2. Dlouhodobá transparentní koncepce financování zdravotnictví, zakotvení odměňování lékárníků bez ohledu na lobbyingové aktivity různých zájmových skupin
 3. Jmenování odborného poradce ministra zdravotnictví z řad zástupců lékárníků, který bude reprezentovat zájmy celého lékárnického stavu bez rozdílu a nebude ve střetu zájmu

"Je u nás dlouhodobě likvidováno lékárenství v tradičním modelu, kde je lékárník primárně poskytovatelem zdravotních služeb a lokální autoritou. Lékárník není prodavač, je důležitým odborným článkem, který má poskytovat pacientovi poradenství a nikoliv mu prodat za každou cenu nejdražší lék. Dnes dochází k monopolizaci dodávek léčiv do lékáren, zajištění zdravotní služby jako služby
ve veřejném zájmu není naplněno. Jsem velmi rád, že ministerstvo zdravotnictví a především pan premiér jsou nakloněni k diskuzi, věřím, že nás podpoří celé politické spektrum v České republice, protože tento stav je neudržitelný", řekl předseda, spolku Vaši lékárníci CZ, z.s. a pořadatel akce

Aleš Nedopil.

Akce se zúčastnilo více jak 100 odborníků z celé České Republiky a byly zde zastoupeny i další významné lékárnické organizace jako Grémium majitelů lékáren (GML), Grémium lékárníků Čech, Mravy a Slezska (GLČMS), Mladí lékárníci apod. Projekt Vaši lékárníci CZ má podporu České lékárnické komory.

"Smyslem platného zákona o léčivech je zajistit dodávky do všech lékáren rovnoměrně pro všechny pacienty. Konkurence cenou a výší doplatku mezi lékárnami vede ke snížení poskytované zdravotní péče pro pacienta, proto usilujeme o pevné ceny a stejné doplatky pro všechny pacienty. Klíčové pro budoucnost profese lékárníka je udržení profesní svobody ve výběru nejvhodnějšího léčiva pro pacienta", uvedl magistr Marek Hampl z GML.

Ve Švýcarsku poskytují lékárníci odborné poradenství jako doplňkové služby k výdeji léků, mimo jiné mohou lékárníci provádět očkování, testy hladiny cukru v krvi nebo stanovení cholesterolu, apod.. Navíc spolková vláda kvůli demografickým důvodům chce ještě rozšířit působnost o další zdravotní služby pacientům. Přitom před 17 lety řešili švýcarští lékárníci stejné problémy jako nyní u nás. Lékárník byl vnímán jako prodejce, nikoliv jako zdravotník.

"Teprve sjednocení lékárnických skupin přinesl větší tlak na státní aparát. Distributor musel začít úplně stejně vnímat tradiční nezávislé lékárny jako řetězcové a začít poskytovat stejné podmínky. Nyní už systém funguje zcela bez problémů. O to byste měli usilovat i u Vás", řekl Peter Toscano, švýcarský lékárník.

Za posledních 20 let nebyla v Rakousku zavřena jediná lékárna, což ukazuje na velmi stabilní systém zdravotnictví. Přestože se počet lékáren zvyšuje. Doplatky na léky se pohybují mezi 80 až 50 procenty. Pokud jsou léky dražší než 200 EUR, pohybuje se doplatek kolem 30 procent. Lékárnu může provozovat a vlastnit pouze vystudovaný lékárník.

"V Rakousku nemůžete otevřít novou lékárnu ve vzdálenosti menší než 500 metrů od stávající. Zároveň lékárník nemůže provozovat současně více než 3 lékárny najednou, aby se neobcházel zákon stanovující kdo může být provozovatelem lékárny. V současnosti provozuje činnost 1350 lékáren. Samozřejmě je zde snaha několika investorů ovládnout trh, nicméně pevně stanovené regulace jsou ochranou. Negativním příkladem může být Norsko, kde naprostá volnost trhu způsobila zánik řady lékáren v menších městech a obrovský nárůst cen léčiv pro veřejnost", řekl při své přednášce magistr Heinz Kadlez z vídeňské lékárny Lindwurm-Apotheke.


Mgr. Aleš Nedopil

za organizátory sněmu 
Oficilální tiskové prohlášení k Prvnímu nezávislému lékárenskému brainstormingu, konaného ve dnech 17. - 19. března 2017 ve Vodňanech na MEVPIS FROV JCU:

Tisková zpráva, ze dne 3. dubna 2017

První nezávislý workshop praktikujících lékárníků ve Vodňanech poukázal na špatnou situaci veřejných lékáren, kterou je potřeba, co nejrychleji a systémově řešit. Představil novou aktivitu mladých lékárníků pod názvem "Motivovaný spolek myslících lékárníků“.

 Ve dnech 17. až 19. března se konal 1. nezávislý workshop, lékárnický brainstorming, který hledal řešení na stávající neutěšenou situaci malých či středních veřejných kamenných lékáren, které jsou stále více podhodnocovány a v rámci špatného systému nemají šanci na přežití. Stát by měl svým pacientům zajistit rovný přístup ke zdravotní péči za shodných podmínek a to jak topologických, logistických tak i ekonomických na celém území České republiky. Nemocný pacient nemá hledat nejlevnější lékárnu a medikaci, ale nejbližší možnou lékárnu, kde mu pomůže erudovaný lékárník a poskytne kvalitní službu. V malých městech rapidně klesá počet lékáren a to díky nízké přidané hodnotě lékáren (resp. jejich odměně za poskytnutí zdravotnické péče), která je vázána jako marže na stále klesající cenu preskribovaných léčiv. Stávající řešení je nesystémové a z finančního hlediska dlouhodobě neudržitelné a je potřeba rychlá legislativní změna. Diskuzi o zavedení takzvané dispenzační taxe, která bude vázána na výdej položky na lékařském receptu a na zavedení pevných doplatků na regulovaná léčiva, stávající vláda neustále odmítá.

Vzhledem k tomu, že je situace v lékárnictví kritická, rozhodli se mladí lékárníci zvýšit a posílit aktivity České lékárnické komory svoji PR a marketingovou činností. Zakládají spolek Vaši Lékárníci.cz, jehož smyslem je věcně, mediálně upozornit na stávající vážný a neutěšený stav veřejného lékárenství v České republice. Mladí lékárníci v jednotlivých regionech budou vyvíjet rovněž větší tlak na státní správu, samosprávu a zákonodárce, kteří musejí sjednat nápravu a to na základě ucelené koncepce. Lékárníci se inspirují mimojiné i situací v zemích Evropské unie, které dokázaly situaci adekvátně řešit ve prospěch pacienta a samotných lékáren. 

 Více informací na www.msml.cz

Toto tiskové prohlášení si můžete stáhnout v PDF formátu zde: